با تلفیق حروف و رنگ‌های قوی در سایز بزرگ، تاکید بر این است تا زیبایی حروف فارسی را در زمانی که خطاطی سنتی کمرنگ شده است به رخ بکشد و جلوه‌ایی دکوراتیو به فضا بدهد. در دوره‌ای که معماری سنتی جای خود را به معماری مدرن و دکورهای غیر ایرانی داده است با استفاده از حروف فارسی در قالبی چشم نواز می‌تواند جای خود را حفظ کند و بدرخشد.

در بیان احساساتی که در تابلوها وجود دارد باید گفت: «همیشه حرف‌هایی وجود دارند که گویا کلمه‌ایی برای بیان آن به وجود نیامده است.» بازی با حروف، تصویر و رنگ، قادر به بیان این احساسات شده و حس همزادپنداری ایجاد می‌کند. برخی از کارها که با تصویر زن آمیخته شده است بیانگر تحمل تنهایی یک زن در فضایی است که با هجمه‌ایی از حرف و حدیث‌ها آمیخته شده، اما در عین حال ناامید نشده و با شکستن رنگ‌ها تاکید بر تحمل و استقامت دارد.

با تنیدن حروف در یکدیگر سعی بر نشان دادن پیچ و تاب افکار دارم. رنگ‌های اجرا شده در طرح‌ها بیانگر ترس، خشم و فریاد و شکسته شدن رنگ ها توسط رنگ سفید و رنگ‌های متضاد تاکید بر نشان دادن عدم ناامیدی و نمایانگر روزنه‌ایی از امید است. در نهایت با به تصویر کشیدن حروف فارسی بر روی بوم با رنگ‌های پُر سعی بر این است تا ارزش و زیبایی حروف فارسی در دکورهای مدرن امروزی حفظ شود و به چشم بیاید.